Leerlingen van het Alberdingk Thijm College maken gebruik van een aantal extra voorzieningen. Deze extra voorzieningen worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. De activiteiten worden gefinancierd door de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Ouderbijdragen. Ouders zijn niet verplicht om de extra diensten af te nemen, maar door ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst ontstaat wel de verplichting om de overeengekomen bijdrage te betalen.

 

Op het Alberdingk Thijm College bestaan de extra voorzieningen uit:

 

Laptopfonds

Tegen vergoeding ontvangen alle leerlingen een laptop. De kosten hiervan bedragen in schooljaar 2019-2020 € 423​,- maar kunnen per jaar variëren. In een huurkoopovereenkomst wordt vastgelegd dat de laptop en toebehoren gedurende drie jaar door de school aan de leerling (vertegenwoordigd door zijn/haar ouders) wordt verhuurd. Gedurende deze periode draagt de school zorg voor software, uitgebreide garantie en verzekering, technische ondersteuning en in voorkomende gevallen reparatie op school. Na afloop van de huurperiode van drie jaar kan de huurder door betaling van € 1,- eigenaar van de laptop worden.

 

Excursies

De school biedt, ter aanvulling op het reguliere lesprogramma, leerlingen een aantal excursies en culturele activiteiten aan. Deze activiteiten worden op school voorbereid en begeleid door leraren en maken deel uit van de schoolactiviteiten. De kosten hiervan variëren per leerjaar, afhankelijk van de betreffende reizen en activiteiten, van ca. € 130,- tot € 1400,-.

 

Overige dienstverlening

De school verleent de leerlingen een aantal diensten, die niet onder een specifieke categorie vallen, waaronder kopieën, praktijkmaterialen, introductieactiviteiten, een WA-verzekering, een schoolpas (o.a. voor toegang tot de mediatheek en toegang tot de leerlingenfeesten) en een kluisje/locker. De kosten voor overige dienstverlening bedragen € 139,-.

 

Ouderbijdrage

Om de organisatie van de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Ouderbijdragen te kunnen bekostigen wordt een kleine ouderbijdrage van € 5,- in rekening gebracht. Aan ouders/verzorgers met meer dan één kind op de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs wordt een korting verleend op de kosten van 'overige dienstverlening'. Bij twee kinderen geldt een korting van 30% over dit bedrag, bij drie kinderen een korting van 50% en bij vier kinderen of meer een korting van 60%.

Ouders/verzorgers die niet in staat zijn om te voldoen aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de dienstverlenings- overeenkomst, kunnen contact opnemen met de rector van de school.

 

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.