Leerlingen van het Alberdingk Thijm College maken gebruik van een aantal extra voorzieningen. Deze extra voorzieningen worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. Het Alberdingk Thijm College vraagt hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage.

 

Op het Alberdingk Thijm College bestaan de extra voorzieningen uit:

 

MacBooks

Als onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage, sluiten de ouders een huurovereenkomst voor een laptop af. Het leasebedrag is tussen    € 380,- en € 430​,- (dit variëert per jaar). In een huurkoopovereenkomst wordt vastgelegd dat de laptop en toebehoren gedurende drie jaar door de school aan de leerling (vertegenwoordigd door zijn/haar ouders) wordt verhuurd. Gedurende deze periode draagt de school zorg voor software, uitgebreide garantie en verzekering, technische ondersteuning en in voorkomende gevallen reparatie op school. Na afloop van de huurperiode van drie jaar kan de huurder door betaling van € 1,- eigenaar van de laptop worden.

 

Excursies

De school biedt leerlingen, ter aanvulling op het reguliere lesprogramma, een aantal excursies en culturele activiteiten aan. Deze activiteiten worden op school voorbereid en begeleid door leraren en maken deel uit van de schoolactiviteiten. De kosten hiervan variëren per leerjaar, afhankelijk van de betreffende reizen en activiteiten, van ca. € 130,- tot € 1400,-.

 

Overige dienstverlening

De school verleent de leerlingen een aantal diensten, die niet onder een specifieke categorie vallen, waaronder kopieën, praktijkmaterialen, introductieactiviteiten, een WA-verzekering, een schoolpas (o.a. voor toegang tot de mediatheek en toegang tot de leerlingenfeesten) en een kluisje/locker. De kosten voor overige dienstverlening bedragen € 139,-. Om de organisatie van het Alberdingk Thijm College te kunnen bekostigen wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,-.

 

Kortingsregeling

Voor het schooljaar 2021/2022 is de korting als volgt vastgesteld:

Als u één of meer kinderen heeft op één van de voortgezet onderwijs scholen van de Alberdingk Thijm Scholen dan geldt er een korting. Bij twee kinderen geldt een korting van € 60,- en bij 3 of meer kinderen een korting van € 90,- per kind.

Indien u als ouder werkzaam bent op één van de VO-scholen van de Alberdingk Thijm Scholen ontvangt u een personeelskorting. Als u hier recht op heeft, kunt u dit per e-mail aangeven bij Simone Eggens-Haverkamp (s.eggens-haverkamp@atscholen.nl). Ook voor andere vragen omtrent betaling kunt u bij haar terecht.
 

Vrijwilligheid van de ouderbijdrage

Op alle scholen in Nederland geldt dat alleen op vrijwillige basis een geldelijke bijdrage van ouders mag worden gevraagd. Toelating tot een school en gebruikmaking van laptops als dit noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijs, is niet afhankelijk van het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.


Op het Alberdingk Thijm College bestaat een groot deel van de vrijwillige ouderbijdrage uit de bijdrage voor de MacBook. Wij hebben ervoor gekozen om dit op zo’n manier vorm te geven dat de MacBook na drie jaar eigendom wordt van de leerling. Ouders sluiten hiervoor een huurkoopovereenkomst af. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, zijn er andere oplossingen mogelijk zodat ook deze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan gebruik kunnen maken van een laptop.


Ouders/verzorgers die niet in staat zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Robert Storms Foundation. Over de mogelijkheden van de Robert Storms Foundation of andere vragen over de vrijwillige ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met de rector.