Per 1 augustus 2021 is de wet met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. De nieuwe wet regelt dat het niet betalen van een vrijwillige ouderbijdrage door de ouders voor een bepaalde activiteit, niet mag leiden tot het uitsluiten van een leerling voor de betreffende activiteiten. Dit is geheel in lijn zoals het ATC hier al jaren mee omgaat.

De bekostiging van het voorgezet onderwijs in Nederland gebeurt door de overheid. Deze financiering is niet voldoende om te werkelijke kosten te dragen. Voor de activiteiten die het ATC buiten het verplichte onderwijsprogramma organiseert en de dienstverleningen die niet onder een speciale categorie vallen is de bijdrage van ouders onmisbaar. Het ATC wil dat al onze leerlingen kunnen deelnemen aan genoemde activiteiten en gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.

Activiteiten

De activiteiten die het ATC buiten het verplichte onderwijsprogramma organiseert zijn onder andere; buitenlandexcursies, talenexcursie, dagexcursies, musea bezoeken, vakgerichte workshops, vrijdagmiddagactiviteiten, sportdagen, zomerschool, loopbaanoriëntatie en begeleiding, theater en dansactiviteiten etc.

 

Algemene schoolkosten

Het ATC verleent de leerlingen een aantal diensten, die niet onder een specifieke categorie vallen en moeilijk te specificeren zijn. De algemene schoolkosten worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad MR, waarin een geleding van ouders vertegenwoordigd is. De algemene kosten bedragen € 139,-. Op deze algemene schoolkosten ontvangt u een korting wanneer u 2 of meerdere kinderen op de AT-scholen heeft. Om de organisatie van het Alberdingk Thijm College te kunnen bekostigen wordt een kleine ouderbijdrage gevraagd van € 5,-.

Mac Books

Als onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage, sluiten de ouders een huurovereenkomst voor een laptop af. Het leasebedrag is tussen € 1250,- en € 1350,- gedurende een termijn van 3 jaar. In de huurkoopovereenkomst wordt vastgelegd dat de laptop en toebehoren gedurende drie jaar door de school aan de leerling (vertegenwoordigd door zijn/haar ouders) wordt verhuurd. Gedurende deze periode draagt de school zorg voor software, uitgebreide garantie en verzekering, technische ondersteuning en in voorkomende gevallen reparatie op school. Na afloop van de huurperiode van drie jaar kan de huurder door betaling van € 1,- eigenaar van de laptop worden.

Kortingsregeling

Voor het schooljaar 2022/2023 is de korting als volgt vastgesteld: Als u één of meer kinderen heeft op één van de voortgezet onderwijs scholen van de Alberdingk Thijm Scholen dan geldt er een korting. Bij twee kinderen geldt een korting van € 60,- en bij 3 of meer kinderen een korting van € 90,- per kind.

Indien u als ouder werkzaam bent op één van de VO-scholen van de Alberdingk Thijm Scholen ontvangt u een personeelskorting. Als u hier recht op heeft, kunt u dit per e-mail aangeven bij Simone Eggens-Haverkamp (s.eggens-haverkamp@atscholen.nl). Ook voor andere vragen omtrent betaling kunt u bij haar terecht.

Ouders/verzorgers die niet in staat zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Robert Storms Foundation. Over de mogelijkheden van de Robert Storms Foundation of andere vragen over de vrijwillige ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met de rector.