Alle leerlingen uit groep 8 die zich binnen de nader aan te geven aanmeldperiode in maart inschrijven kunnen, als zij aan de benodigde voorwaarden voldoen, worden geplaatst. Er zal geen loting plaatsvinden.

Voor klas 2 en hoger (ook voor 4 havo) geldt dat in principe alleen leerlingen van de Alberdingk Thijm Scholen (Aloysius, ATM, Groot Goylant, Laar & Berg, International School Hilversum) geplaatst kunnen worden. Mocht je niet op een van de Alberdingk Thijm Scholen zitten, maar wil je wel graag naar het ATC? Neem dan contact op met ons. Wellicht dat er een paar plekken beschikbaar zijn. Een uitzondering hiervoor wordt, indien mogelijk,  gemaakt voor leerlingen die naar onze regio verhuisd zijn.​

 

De brugklas

Het Alberdingk Thijm College neemt tijdens de brugperiode, van het eerste tot en met het derde leerjaar, de tijd om te bepalen wat de mogelijkheden van de leerling zijn. De leerling wordt geplaatst in een havo-, vwo- of gymnasiumklas. Tijdens de brugperiode is het mogelijk om van niveau te wisselen.

Plaatsing in de havo brugklas 

Leerlingen kunnen in de havo brugklas geplaatst worden met een havo schooladvies. Leerlingen met een mavo/havo schooladvies kunnen alleen geplaatst worden, wanneer ze een aanbeveling voor 'de havo’ van de basisschool hebben gekregen.


Plaatsing in de vwo brugklas 

Leerlingen kunnen in de vwo brugklas geplaatst worden met een vwo- of een havo/vwo schooladvies. Leerlingen met een havo schooladvies en de aanbeveling voor type brugklas ’havo-vwo’ kunnen geplaatst worden als uit overleg tussen het ATC en de basisschool blijkt dat de basisschoolleerkracht een positief advies afgeeft voor de vwo-brugklas.  


Plaatsing in de gymnasium brugklas 

Leerlingen kunnen worden geplaatst in de gymnasiumbrugklas met een vwo schooladvies of een havo/vwo schooladvies in combinatie met de aanbeveling voor type brugklas ‘vwo’.

 

Aanmelden

 1. U kunt uw kind voor de eerste klas binnen een nader aan te geven aanmeldperiode in maart inschrijven. Eerder aanmelden is mogelijk, mits u beschikt over het adviesformulier van de basisschool.
 2. Aanmelding kan door middel van het aanmeldingsformulier. 
 3. Bij het aanmeldingsformulier voegt u het originele adviesformulier, dat door de directeur van de basisschool is ondertekend. Per leerling wordt één adviesformulier verstrekt. Ouders kunnen hun kind dus maar bij één school aanmelden.
 4. Ook gegevens of rapportages over dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind voegt u toe. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. Als een leerling - om welke reden dan ook – extra begeleiding/ ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling op de betreffende school terecht kan. We verzoeken u in dat geval contact op te nemen nemen met de coördinator passend onderwijs, Eva Casteleijn (e.casteleijn@atscholen.nl). Voor leerlingen die vallen onder passend onderwijs geldt een vervroegde aanmeldperiode. Informatie over extra ondersteuning op het ATC vindt u hier.
 5. U kunt uw aanmeldingsformulier bij de administratie afleveren of per post sturen naar:      
  Alberdingk Thijm College
  T.a.v. de leerlingadministratie
  Laapersveld 9
  1213 VB Hilversum                                    
 6. Op een later aan te geven datum laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.
 7. Alle eerstejaars leerlingen, die kunnen worden toegelaten, zullen we (in principe) plaatsen. Op het Alberdingk Thijm College loten we dus niet!
 8. Na plaatsing sturen basisscholen de overige relevante informatie van de geplaatste leerlingen naar het Alberdingk Thijm College en gaan we in gesprek met de basisschool om meer over de leerling te horen. Wanneer u uw zoon of dochter op het ATC aanmeldt, gaat u akkoord met deze uitwisseling van gegevens. 
 9. Alle nieuwe leerlingen worden voor de zomervakantie uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag.  

Beleid van aanmelding/toelating van Alberdingk Thijm Scholen

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. Als een leerling - om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling op de betreffende school terecht kan. We verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de coördinator passend onderwijs: Eva Casteleijn (e.casteleijn@atscholen.nl), Informatie over extra ondersteuning op het ATC vindt u hier.

 

Kosten

Informatie over schoolkosten en ouderbijdrage vindt u hier.